Archive for September, 2010

Our Polonia | September 2010 (PL)

Wiadomość z Sekretariatu KPA

W imieniu ścisłego sekretariatu i rady nadzorczej Kongresu Polonii Amerykańskiej w Wisconsin chciałbym serdecznie Państwu podziękować za wsparcie i zachęcić Państwa do pomocy i popierania naszej organizacji. Państwa udział w naszej organizacji jest niezbędny. Zapraszamy na nasze spotkania jak również zachęcamy do udziału w wydarzeniach całego środowiska polonijnego. Sprawdzaj i promuj naszą stronę internetową!!!

Co chcemy osiągnąć i dokąd zmierzamy

Strategia dla KPA w Wisconsin. Kongres Polonii Amerykańskiej w Wisconsin chciałby w najbliższej przyszłości zrealizować następujące cele:

 • Zwiększyć liczebność poprzez organizowanie większej ilości imprez i programów ,
 • Zorganizować skuteczny lobbing wszystkich polskich organizacji w Wisconsin,
 • Połączyć Wisconsin i Polskę poprzez zwiększenie programu “miast siostrzanych”,
 • Wykorzystać możliwości internetu do promocji Kongresu Polonii Amerykańskiej,
 • Promować Polskę i Polską Kulturę poprzez pokazy takich filmów jak “Katyń” w Wisconsin,
 • Promować Polską Szkołę Sobotnią w Milwaukee (jedyną polską szkołę w Wisconsin),
 • Kreować nowe strategie zdobywania środkow finansowych na działalność KPA,
 • Spowodować rzeczowe zmiany w Statucie KPA (aby moc zarzadzać organizacją w XXI wieku; ostatnie istotne zmiany wprowadzono w latach 1970),
 • Prowadzić nadzór doradczy w zachowaniu polskich dokumentów i pamiątek po Polakach poprzez współpracę z odpowiednimi instytucjami,
 • Zwiększyć aktywność Kongresu Polonii Amerykańskiej w Wisconsin.

Proszę przyjdź na nasze wrześniowe spotkanie i weź czynny I aktywny udział w osiaganiu naszych celów. Potrzebujemy Ciebie i Twoich umiejetności!!!

Waldek Biniecki, President
414-482-0807
pacwisconsin@gmail.com

Zebrania (Proszę zaznacz w kalendarzu . . . zaplanuj i przyjdź!)

Zebrania członków KPA odbędą się w Polskim Centrum w następujące dni:

 • Sobota, 18 września – 10:00 a.m. (Executive Committee Meeting – 9:00)
 • Sobota, 4 grudnia – 10:00 a.m. (Executive Committee Meeting – 9:00)

Ostatnie wydarzenia

Sekretariat i Rada Nadzorcza KPA chcialiby podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w dwóch naszych wydarzeniach . Konferencji Polish Institute of Arts & Sciences, która miała miejsce w Milwaukee przy udziale UWM oraz tym, którzy odwiedzili nas podczas Polskiego Festiwalu. Dziękujemy bardzo.

Święto Niepodległości 11 Listopada

1. „Civic Achievement Award” nagrody przyznawanej przez KPA 7 Listopada
Już 13 raz będziemy przyznawać nagrody za pracę dla polskiego środowiska w Wisconsin “Polish Independence Day/Veterans Day Luncheon.” Odbędzie się on w niedzielę, 7 listopada 2010 12:30 p.m. w Polskim Centrum w Wisconsin. Laureatami w tym roku są:

 • Jerry Halkoski
 • Robert Kaminski i Polish Heritage Society of Northeastern Wisconsin
 • Dr. James i Janet Rydlewicz
 • Joe i Camille Shaw
 • Adam i Jadwiga Żbik (A&J Deli)

Prosimy o kontakt z Sharon Haberski w sprawie biletów. Tel (414) 282-2473.

2. Specialna Msza za Ojczyznę 14 Listopada

Mszę będzie celebrował ojciec Andrzej Galant Ss. Cyril and Methodius,
Maximilian Kolbe Parishes at 2427 S. 15th St., Milwaukee, WI

Nasza strona www.pacwisconsin.com już działa

Jest atrakcyjna, informatywna i codziennie uaktualniana. Strona Kongresu już działa i ma się dobrze! Chcemy służyć tak wielu jak tylko będzie to możliwe . Nasz projekt składa się z 3 częsci:

1. Tradycyjna strona ze stałymi informacjami www.pacwisconsin.com

2. Facebook jest łatwiejszą formą lekką ze zdjęciami,filmami i interesujacymi artykułami, http://www.facebook.com/pages/Polish-American-Congress-Wisconsin/121299641227424 Nie czekaj i zostań przyjacielem tej strony!!!

3. Kanał You Tube http://www.youtube.com/user/PACWisconsin projekt ten oparty jest na 10 min filmach o Polsce i o naszej historii w Wisconsin. Część ta będzie zatytułowana “We Wisconsin Poles”.

Wszystkie komponenty tego projektu są przetestowane, zintegrowane i dzialają!!!

4. Czwarta część to typowy listserv i służy tylko sekretariatowi KPA Wisconsin. Jeśli chciałbyś otrzymywać te gazetkę napisz do nas: pacwisconsin@gmail.com

Bookmark and Share
Saturday, September 11th, 2010 Newsletter No Comments

Our Polonia | September 2010 (EN)

President’s Message

On behalf of PAC Wisconsin officers and directors I would like to thank you for your support and encourage you to work together to promote and help make PAC~WI an even more effective organization. Your involvement is crucial in this effort. Please attend meetings, as well as other events and activities in the Polish community. Check and promote our website!!!

I think the most important agenda for us is develop

A strategy for PAC Wisconsin. The Polish American Congress Wisconsin Division wishes to have the following aims for the future:

 • Increasing membership through membership drives and holding public events,
 • Connecting to all Polish organizations operating in Wisconsin,
 • Connecting Wisconsin and Poland by increasing “sister city partnerships”,
 • Utilizing internet resources to increase visibility for the Polish American Congress,
 • Promoting Poland and Polish culture by showing movies like “Katyń” in Wisconsin ,
 • Promoting Polish Saturday School in Milwaukee (the only Polish school in Wisconsin),
 • Creating new fundraising strategies to underwrite initiatives and provide organizational support,
 • Adapting the by-laws to allow for organizational mobility (to be able to run this organization in XXI century; the last update was in the early 1970’s),
 • Advocating for the preservation of Polish documents and memorabilia and cooperating with relevant institutions,
 • Increasing visibility for Polish American Congress in Wisconsin.

Please, attend our September meeting to take an active role in those aims. We need you and your skills!!!

Waldek Biniecki, President
414-482-0807
pacwisconsin@gmail.com

Meetings (Please mark your calendar . . . and plan to attend!)

General Membership Meetings will be held at the Polish Center on the following dates:

 • Saturday, September 18th – 10:00 a.m. (Executive Committee Meeting – 9:00)
 • Saturday, December 4th – 10:00 a.m. (Executive Committee Meeting – 9:00)

Recent Events

The officers and directors of PAC-WI would like to thank everyone who participated in two recent events in our community. The annual Polish Institute of Arts & Sciences Conference held at U.W.-Milwaukee was a huge success. Our many guests enjoyed a wonderful conference, the warm hospitality of Milwaukee, as well as a slice of our rich Polish heritage. Also, Polish Fest membership drive was a tremendous success as we were able to celebrate our ethnic pride during the three-day festival on Milwaukee’s lakefront.

Polish Independence Day celebration

1. PAC „Civic Achievement Award” Recipients To Be Honored November 7th:
The following individuals and organizations will be recognized for their achievements and contributions to Polonia at the 13th Annual “Polish Independence Day/Veterans Day Luncheon.” This event will be held on Sunday, November 7, 2010 at 12:30 p.m. at the Polish Center of Wisconsin. The recipients are:

 • Mr. Jerry Halkoski
 • Mr. Robert Kaminski and the Polish Heritage Society of Northeastern Wisconsin
 • Dr. James and Mrs. Janet Rydlewicz
 • Mr. and Mrs. Joe and Camille Shaw
 • Mr. and Mrs. Adam and Jadwiga Zbik (A&J Deli)

Please contact Sharon Haberski for more information including tickets. Sharon’s phone number is (414) 282-2473.

2. Special Sunday Mass for Poland November 14th

Mass will be celebrated by the most reverend father Andrzej Galant at Ss. Cyril and Methodius,
Maximilian Kolbe Parishes at 2427 S. 15th St., Milwaukee, WI

Our website www.pacwisconsin.com is up and running

Our attractive, informative, and up-to-date PAC-WI website is up and running! We want to serve as many people as possible and having an excellent website is critical to individuals seeking information about our important organization. This digital project has 3 parts:

1. Traditional website with permanent information www.pacwisconsin.com

2. The Facebook site is another tremendous resource not only for our organization, but also a great way for members to share their experiences. It is being up dated every day with movies, photos, and interesting articles. http://www.facebook.com/pages/Polish-American-Congress-Wisconsin/121299641227424 You can become a friend of this part!!!

3. You Tube channel http://www.youtube.com/user/PACWisconsin this project needs movies about our Polish- Wisconsin history. We would like to title it: “We Wisconsin Poles”

All components are fully integrated, tested and running!!!!

4. The fourth part is a typical listserv and serving PAC Wisconsin. If you want to receive our newsletter send us an email at: pacwisconsin@gmail.com

We estimated that whole project would cost PAC about $5,000; however, we donated our time and resources and spent only $25.

Bookmark and Share
Saturday, September 11th, 2010 Newsletter No Comments